Konkurs "Świat według komputerów" - Centrum Multimedialne

KONKURS

“ŚWIAT WEDŁUG KOMPUTERÓW”

Wygraj voucher o wartości 300 zł na rozbudowę swojego komputera lub inne akcesoria komputerowe, o których marzysz!

Pierwszy etap konkursu dobiegł końca, ale…

wciąż możesz zadecydować, kto wygra urodzinowy voucher.

Zadecyduj, kto najlepiej przedstawił swój komputer stacjonarny w nietypowym otoczeniu.

Głosuj na naszym fan page pod postem:

Kochani ❤ Pierwszy etap urodzinowego konkursu dobiegł końca i mamy przyjemność zaprezentować jego zwycięzców. O główną…

Opublikowany przez Centrum Multimedialne Wtorek, 13 października 2020

Czas na oddanie głosu masz do 18.10.2020 godz. 23:59.

***

Regulamin konkursu

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Pomysłodawcą, fundatorem nagród oraz Organizatorem konkursu “Świat według komputerów” zwanym dalej Konkursem jest firma Centrum Multimedialne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o danych rejestracyjnych: ul. Dobczycka 15 32-500 Chrzanów NIP: 628-227-07-06 zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs jest ogłaszany za pośrednictwem mediów internetowych w tym strony internetowej (www.centrummultimedialne.pl) oraz profilu prowadzonego w ramach internetowego serwisu społecznościowego Facebook. Informacje o konkursie można uzyskać również w siedzibie firmy Centrum Multimedialne Sp. z o.o.
 3. Konkurs nie jest grą losową ani loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Wszelkie informacje przekazywane przez osoby biorące udział w Konkursie powierzane są Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.
 5. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Konkursu. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

§ 2
Przedmiot i czas trwania Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zdjęcia lub krótkiego filmiku, który będzie pokazywał komputer stacjonarny w nietypowym otoczeniu.
 2. Konkurs rozpoczyna się dnia: 2.10.2020 roku o godz. 20:00 i kończy się w dniu 18.10.2020 roku. Składa się z następujących etapów:
  • I etap – od 2.10.2020 do 11.10.2020 roku godz. 23:59 – zgłaszanie się uczestników do konkursu.
  • II etap – od 13.10.2020 roku do 18.10.2020 godz. 23:59 – wyłonienie przez Jury pięciu najlepszych zdjęć lub filmów. Spośród pięciu prac internauci w głosowaniu wybiorą zwycięzcę.

§ 3
Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. W Konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające miejsce zamieszkania oraz adres do doręczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy taka zgoda została udzielona przez opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego.
 4. Każdy z Uczestników może zgłosić swój udział w Konkursie tylko jeden raz. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej fotografii lub filmu brane pod uwagę jest pierwsze zgłoszenie.
 5. Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik powinien:
  • zapoznać się z regulaminem konkursu zamieszczonym na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.centrummultimedialne.pl,
  • posiadać zweryfikowane konto w serwisie Facebook,
  • polubić profil Centrum Multimedialne,
  • umieścić pod postem konkursowym w serwisie Facebook w formie komentarza – zdjęcie lub filmik pokazującego swój komputer stacjonarny w nietypowym otoczeniu.
  • oznaczyć w tym samym komentarzu interaktywnym znacznikiem 3 osoby, które mogą wziąć udział w zabawie.
  • udostępnić post konkursowy.

§ 4
Zasady poszczególnych etapów konkursu

 1. Spośród fotografii i filmów w I etapie zostanie wyłonionych 5 (słownie: pięć) prac, które są najlepsze w ocenie Jury. Zdjęcia lub filmy będą oceniane pod względem unikalności, kreatywności, zaskoczenia. Ocenie podlega nietypowe przedstawienie komputera stacjonarnego będącego własnością osoby biorącej udział w konkursie. Jury zastrzega sobie prawo do wycofania zgłoszeń zdjęć lub filmów, które zostały ściągnięte z Internetu i nie będące własnością osoby zgłaszającej się. Autorzy wyłonionych prac przechodzą do II etapu Konkursu. W II etapie poprzez głosowanie internautów zostanie wyłoniony zwycięzca.
 2. Decyzje w sprawie wyboru finalistów I etapu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, podejmowane są przez Jury jako Komisję Konkursową składającą się z udziałowców firmy Centrum Multimedialne tj. Justyny Hajda i Marcina Hajda.
 3. Zwycięzca konkursu w dniu 24.10.2020 roku otrzymuje nagrodę główną. Voucher może wykorzystać tylko na zakupy realizowane w firmie Centrum Multimedialne Sp. z o.o. Czas na skorzystanie z vouchera wynosi 3 miesiące od daty jego otrzymania.
 4. Informacje o wyborze laureatów etapu I i II zostaną podane do informacji publicznej poprzez serwis społecznościowy Facebook. Zwycięzca etapu finałowego zostanie obdarowany nagrodą podczas piątych urodzin firmy w siedzibie firmy Centrum Multimedialne.

§ 5
Nagroda

 1. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.
 2. Nagrodą Główną dla Laureata etapu finałowego Konkursu “Świat według komputerów” jest voucher o wartości 300 zł, który można wykorzystać w firmie Centrum Multimedialne Sp. z o.o. w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania vouchera. Voucher można wykorzystać zarówno na zakup towarów związanych z działalnością firmy lub wykonywanych przez nią usług serwisowych.
 3. Laureat jest zwolniony ze zryczałtowanego 10% podatku potrąconego od wartości nagrody i odprowadzonego do urzędu skarbowego.
 4. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na ekwiwalent pieniężny ani na inną rzecz materialną. Vouchera nie może także zrealizować w innej firmie.
 5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 6
Komisja Konkursowa

 1. Komisja Konkursowa jako Jury składa się z udziałowców firmy Centrum Multimedialne tj:
 • Justyna Hajda,
 • Marcin Hajda.

§ 7
Warunki prawne Konkursu

 1. Przesłanie Fotografii lub Filmu zgodnie z zasadami wskazanymi w § 2 ust. 1 Regulaminu równoznaczne jest z zagwarantowaniem przez Uczestnika, że nadesłane zdjęcie lub film jest przejawem własnej twórczości Uczestnika oraz nie jest obciążone prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich. Uczestnikowi przysługują wyłączne prawa autorskie do zgłaszanego zdjęcia lub filmu.
 2. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie i zamieszczając pod postem konkursowym film lub zdjęcie, niniejszym udziela na rzecz Organizatora niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej Fotografii lub Filmu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili akceptacji Regulaminu polach eksploatacji (druk, zapis cyfrowy, zapis magnetyczny, wykorzystanie w materiałach reklamowych itp.) a także w zakresie rozpowszechniania Fotografii lub Filmu w sposób inny niż określony powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania zdjęcia lub filmu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet), niezależnie od ich liczby oraz formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu.
 3. Uczestnicy, biorąc udział w konkursie, wyrażają zgodę na upublicznienie swojego wizerunku oraz danych osobowych w Internecie, jeśli zostaną wyłonieni jako finaliści i będą brać udział w etapie finałowym konkursu organizowanym w siedzibie Organizatora. Wyrażają niniejszym zgodę na wystąpienie na zdjęciach oraz filmach promujących to wydarzenie.
 4. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników w Fotografiach lub Filmach jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich oraz wizerunków innych osób.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie Fotografii lub Filmów pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa powyżej w ust. 3 oraz, a w razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń na każdym etapie Konkursu. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z § 9 Regulaminu. 

§8
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator.
 2. Podanie przez uczestników danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz jest niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzanie w celu organizacji Konkursu, w tym poprzez publiczne ogłoszenie wyników wraz z podaniem danych osobowych zwycięzców.
 4. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują nazwę swojego profilu na portalu Facebook. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, dane właściwego urzędu skarbowego, numer identyfikacji podatkowej lub PESEL (do rozliczenia nagrody zgodnie z przepisami podatkowymi).
 5. Przetwarzanie danych osobowych związane z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem zwycięzcy następować będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) – odbędzie się to bowiem na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika w trakcie dokonywania zgłoszenia do Konkursu.
 6. Dane osobowe Uczestników zbierane w celu organizacji Konkursu będą przechowywane maksymalnie przez okres 5 lat od daty ogłoszenia wyników – tj. przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem – następnie zaś zostaną trwale usunięte. Organizator może również wcześniej usunąć zgromadzone dane osobowe. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca Okresu Trwania Konkursu.
 7. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych do wskazanych powyżej celów może zostać wyrażona przez osobę, która ukończyła 16 lat. Osoby poniżej tego wieku będą zobligowane do przedstawienia zaświadczenia podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych według załącznika.
 12. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: justynahajda7@gmail.com.

§ 9
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na adres mailowy: biuro@centrummultimedialne.pl w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres mailowy Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 10 dni od daty jej otrzymania. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 2. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage Centrum Multimedialne.
 8. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na biuro@centrummultimedialne.pl z informacją o takiej rezygnacji z konta, którego używa w zakresie serwisu Facebook. Rezygnacja w przypadku Zwycięzcy, powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 9. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: biuro@centrummultimedialne.pl lub w siedzibie firmy Centrum Multimedialne Sp. z o.o. pod adresem: ul. Dobczycka 15 32-500 Chrzanów.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników konkursu „PC Mania” (dalej: „Konkurs”) jest Organizator. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: justynahajda7@gmail.com. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji w/w celu. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

ARTEOMEDIA.pl
Powered by WEBARCHI.pl